Saturday, March 26, 2011

Matsuverenitet

Mens Norge er et unntak i forhold til den kortreist-mat-trenden man kan se i Europa, var det med stor glede jeg i dag kom over en artikkel fra min kones hjemland Filippinene, som viser at de nå satser på småbønder og lokalprodusert mat. Dette fordi de ønsker å oppnå matsuverenitet, noe som er absolutt suverent. Med denne triste reportasjen fra Irak friskt i minnet, er det godt å se at det noen steder går i riktig retning.

Fast Freight Line of the Philippines

Denne trenden er også helt i tråd med en av mine hjertesaker, nemlig å integrere permanent agrikultur, bedre kjent som permakultur, som en naturlig del av all bebyggelse. I tillegg til å gi oss matsuverenitet vil det gi oss egenintegritet, da det å dyrke mat er en viktig del av den store livsveven.

Et lite utdrag fra artikkelen:
The UN Rapporteur on the Right to Food has been gathering evidence from 57 poorer nations where innovative non-chemical techniques have been used to boost food production. Special Rapporteur Olivier de Schutter sums up the findings: “We won’t solve hunger and stop climate change with industrial farming on large plantations. The solution lies in supporting small-scale farmers’ knowledge and experimentation, and in raising incomes of smallholders so as to contribute to rural development." - John Cavanagh and Robin Broad 
Håper du tar deg tid til å lese artikkelen fra Energy Bulletin: The Coming Global Food Fight.

Videre lesning:

  Wednesday, March 23, 2011

  Energiskog og klimaregnskap

  Saktevoksende granskog er neppe det ideelle alternativ som energiskog, særlig på kortere og litt lengre sikt. Dette i følge en kronikk av Bjarte Holtsmark på Forskning.no i dag, med tittelen Skog og klima oppsummert. Men at biovirke ikke er den klimavinneren mange hittil har trodd, er jeg ikke umiddelbart enig i. Her vil jeg minne om at salixarter, som selje og poppel, vokser opp til fire ganger raskere enn granskog. Da blir klimaregnskapet naturligvis også et helt annet. Denne kan videre gjødsles med kloakkslam, som grunnet en økende mengde nanopartikler etc. egner seg stadig dårligere til matjord. Energiskogen kan dyrkes på områder med dårlig dyrkningsjord, som sandjord, som kan gjøres mer fruktbar med biokull, som øker mikrolivet i jorda drastisk og holder på fuktighet. Denne typen energiskog ser jeg på som et viktig bidrag i framtidas klimaregnskap.

  Videre lesning:

   Monday, March 21, 2011

   100 urbane tenkere

   Avstemning i Planetizen om de 100 viktigste urbane tenkere gjennom tidene. Det gleder meg stort at Christopher Alexander er rangert som nummer tre. Les mer: The Top 100 Urban Thinkers.

   Sunday, March 20, 2011

   Ny økologisk skadedyrbekjempelse for lagring av mat

   Mye mat forsvinner under lagring, ikke minst gjelder dette ris, en av verdens viktigste matplanter. Store mengder gift benyttes for å beskytte verdens matlagre. Nå har forskere utviklet en ny, meget effektiv skadedyrbekjempelse, som også kan tas i bruk av småbønder.


   A novel way of bringing sustainable, pesticide-free processes to protect stored rice and other crops from insects and fungi can drastically cut losses of stored crops and help increase food security for up to 3 billion daily rice consumers. - ScienceDaily (Mar. 19, 2011)
   Les hele artikkelen: Chemical-Free Pest Management Cuts Rice Waste.

   Friday, March 18, 2011

   Kampen om arealene

   Overskrifta er ikke min, den er hentet fra en artikkel av Erling Holden, professor i fornybar energi ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Hvorfor jeg fant den interressant er fordi den går rett inn i en av de store diskusjonene i min region, etablering av en vindenergipark med opp til 70 vindmøller med en samlet høyde opp mot 156 meter når rotorbladene står rett til værs. Dette i den mest urørte delen av Totenåsen, og hvor de vil synes i landskapsbildet fra det meste av Mjøsregionen.


   En ting jeg mener trer helt klart fram av artikkelen er at dette inngrepet blir helt meningsløst i forhold til norsk kraftforsyning. Ikke minst fordi det relativt sett blåser altfor lite i innlandet, og aller minst når det er kaldt og vi trenger denne ekstra energien mest.

   Så blir spørsmålet da om vi er villige til å ofre Totenåsen for at Europa skal få mer fornybar energi? Ikke det at jeg misliker EU, men jeg tiltales ikke av tanken om å gi avkall på noe av det kjæreste vi totninger har for å forsyne Europa med vindkraft. Sårene i sjela blir for store, og sårene i landskapet trenger en ny istid for å heles.

   Men nok om meg og mitt, la oss få noen fakta på bordet som setter saken i perspektiv: Kampen om arealene.

   Tuesday, March 15, 2011

   Arbeidets sanne verdi

   Det mest verdifulle et samfunn har, er arbeid, sa statsråden (Grete Faremo) som viste til at Norge er blant de landene med høyest produktivitet pr. ansatt. - O.A. 14. mars, 2011
   Selvsagt, arbeid er det mest verdifulle vi har, men verdien av arbeid kan ikke måles i produktivitet, den sanne verdien av arbeid kan kun måles i helhet (jeg liker det engelske ordet "wholeness" mye bedre, eller det nynorske "heilskap"). 


   Statsråden er naturligvis fanget i et maskin-mekanistisk verdensbilde, blindet av modernistisk ideologi og økonomiske dogmer som setter likhetstegn mellom vekst og velferd. Dette er den absolutte motsats av et taoistisk verdensbilde, slik dette fortolkes av Christopher Alexander:

   Monday, March 14, 2011

   Lim & klister

   Animalsk baserte
   • Blodalbuminlim
   • Kaseinlim
   • Vevlim
   Mineralsk baserte
   • Sementlim
   • Sulfittlutklister
   • Vannglasslim
   Syntetisk baserte
   • Akrylatlim
   • Asfaltlim
   • Epoksylim
   • Etylvinylacetatlim
   • Fenolformaldehydlim
   • Isocyanatlim
   • Kloropren-/neoprenlim
   • Melaminlim
   • MUF-lim
   • MS-polymerlim
   • Polyuretanlim
   • PVAc-lim
   • Resorcinol og PRF-lim
   • Styrenbutadienlim
   • Ureaformaldehydlim
   Plantebaserte
   • Celluloseklister
   • Celluloselim
   • Naturgummilim
   • Naturharpikslim
   • Potetmjølsklister
   • Rugmjølsklister
   • Soyaklister 
   • Tresveising

   The End of Growth: Book Release Interview with Richard Heinberg

   From the interview:
   Your new book, The End of Growth, can you summarise what it’s saying, what the central argument is?
   Right, well the central argument is that world economic growth is effectively over. It’s hedged a bit by saying of course we are still seeing economic growth in China, India and a few other countries. But I argue in the book that that’s only a temporary phenomenon; that economic growth in China is unsustainable for a number of reasons I outline. One of them of course is that China just doesn’t have enough coal to keep growing its economy.

   Vandana Shiva: Matens framtid

   Vandana Shiva deler en klarsynt diskusjon om Monsantos uforklarlige syn på naturen som menneskehetens fiende, og deres bestrebelser på å selge oss "frihet" fra den, som om naturen var en tyrann. Foruten å være en umulig kamp er den fullstendig villedende, basert på egeninteresser og korttids profittmentalitet, heller enn at vi må akseptere og samarbeide med de biologiske realiteter som trer stadig klarere fram.

   

   Saturday, March 12, 2011

   Overflatebehandling

   • Emulsjonsmaling
   • Fibermaling
   • Grunning
   • Jernvitriol
   • Kalk- / kalksementmaling
   • Kaseinmaling
   • Leirmaling
   • Linolje
   • Linoljemaling
   • Limmaling
   • Lut
   • Naturlige harpikser
   • Naturmaling
   • Pigment
   • Rustbeskyttelse
   • Silikatmaling
   • Skjellakk
   • Slammaling
   • Syntetisk maling
   • Såpe
   • Treolje
   • Tretjære
   • Vannglass
   • Voks

   Alle plantenamna i verda i same database

   Den mest omfattande lista over landplanter i verda er dei siste åra sett saman av fagfolk frå Kew Gardens i Storbritannia og Missouri Botanical Garden i USA.

   Lista inneheld 1,25 millionar vitskaplege plantenamn.

   300.000 av dei 1.25 millionar namna i databasen er gyldige namn knytt til eksisterande artar og 480.000 namn blir sett på som synonym. I tillegg kjem ein kvart million namn som er uavklarte, skriv Fagleg utviklingssenter for grøntanleggssektoren.

   I Noreg arbeider Artsdatabanken med Artsnamnebasen, som inneheld namnelister over alle artar i Noreg, både vitskapelege namn og populærnamn. Om lag 88 prosent av artane i Noreg er med i denne oversikta.

   Du kan sjå verdslista her: http://www.theplantlist.org/ (©NPK)

   Friday, March 11, 2011

   Sustainable Energy - without the hot air

   80 prosent av verdens energiforbruk er i dag fra fossile kilder. 70 prosent av Kinas energi kommer fra kull, og selv om de satser stort på alternativ energi er den relative andelen fornybar energi synkende, grunnet økonomisk vekst. For tjue år siden slapp verdenssamfunnet ut 25 gigatonn CO2 årlig, i fjor 37 gigatonn og om tjue år kommer vi til å slippe ut 50 gigatonn.

   Kintigh Generating Station in Somerset, New York

   Kan trenden reverseres? Neppe, i følge David JC MacKay, professor ved Cambridge og forfatter av boka Sustainable Energy - without the hot air, som kan lastes ned gratis her. Et sammendrag av boka finnes her.

   Plater, papp & folier


   Plater:
   • Asfaltplater
   • Gipsfiberplater
   • Gipsplater
   • Halmplater
   • Kalsiumsilikatplater
   • Kryssfinerplater
   • Laminatplater
   • Leirplater
   • Magnesittsponplater
   • MDF-plater
   • Møbelplater
   • OSB-plater
   • Sementbaserte plater
   • Sponplater
   • Sponplater m/isocyanater
   • Takrørmatter
   • Trefiberplater
   • Treullsementplater
   • Wellpapp
   Papp:
   • Cellulosepapp
   • Never
   • Syntetisk fiberpapp
   • Tekstilpapp
   • Trepapp
   Folier:
   • Plastfolier
   • Aluminiumsfolier

   Thursday, March 10, 2011

   Hva skjer hvis USA går i svart?

   Dmitry Orlov, en av verdens mest kjente "peak-oil"-talsmenn, redegjør i dette intervjuet for framtidsutsiktene i en oljeavhengig verden.


   PRI-Australia har også kjørt en liten serie med Orlovs beste essay, disse er meget anbefalt lesning:

   På en BBC-dokumentar nylig ble det opplyst at verdens oljeforbruk er på 31 milliarder fat per år, noe som tilsvarer ca 1000 fat olje per sekund. Skremmende! Urovekkende er det også at i dagens industrialiserte jordbruk har man en innsats på 7-10 kalorier for hver kalori mat produsert. Les mer om dette her.

   Vi trenger en totalt ny form for landbruk, basert på polykulturer. Les mer i disse artiklene:

   En annen kjent "peak-oil" talsmann er Jeff Rubin, hans hjemmeside finner du her.

   Litt trist er det at Orlov mener at også Google vil forsvinne, noe som vel betyr at min nyopprettede blogg går med i dragsuget. Men jeg får håpe den kan gjøre litt nytte for seg, og kanskje også være til glede for noen, i mellomstunder.

   Videre lesning:

   Wednesday, March 9, 2011

   Hva kan man bruke en låve til?

   Svaret er alt hva fantasien kan forestille seg. Rundt om i landet står mange tomme låver og nedlagte gårdstun, som venter på nytt liv. I dagens ABC Nyheter har de et flott eksempel på hvordan man kan blåse nytt liv i en gammel låve. Les artikkelen her.


   Det må riktignok innvendes at dagens landbrukslovgivning setter store hindere i veien for ny, kreativ bruk av bygdenorge. Jeg tenker da spesielt på å kunne omgjøre gamle gårdstun til økotun eller økolandsbyer.

   En god start kan være å lese boka Tun, bygninger og økologi, av Rolf Jacobsen. Landbruksforlaget 2001.
   En bok med et framtidsrettet perspektiv på hvordan en kan planlegge og bygge på gård og i grend, med økologi, sosialt felleskap og kulturelt mangfold som rettesnorer.
   Første del omhandler overordnete forhold som stedskunnskap, historiske perspektiver, kretsløpsfilosofi, og aktuelle modeller for nytt liv på landsbygda. Andre del omhandler økologiske byggemetoder med konkrete anvisninger til bygningsteknikk og materialbruk.
   Boka er skrevet med tro på at en kulturell forankring i naturgrunnlaget, i landskapet, i livskraftige gårdsbruk og bygder er et viktig element i det å skape en bærekraftig framtid. - Gaia Arkitekter
    Videre lesning:

   Monday, March 7, 2011

   Small Scale Dairy Production Prevents Hunger, New FAO Report Shows

   The global demand for milk increases by 15 million tons a year. This could provide three million new jobs in primary production each year, if these jobs are given to small scale milk farmers, writes the FAO, the UN organization for food and agriculture at their blog.

   Making small scale producers competitive might be a powerful way to reduce poverty and strengthen food supplies in many developing countries, they say.

   Today there are about 150 million small scale milk producing households – around 750 million people (or one in every nine on the planet) – and average livestock numbers for them is two cows, supplying around 11 liters of milk a day.

   Download the report: Status and Prospects for Smallholder Milk Production – A Global Perspective.

   Related reading:

   This article is published at The Permaculture Research Institute of Australia on October 7, 2010.

   Sunday, March 6, 2011

   Totenåsens Venner, stå på!

   I tillegg kommer milevis med veiskjæringer og andre anleggsarbeider.

   Mjøsa i bakgrunnen.

   Fra avisdebatten ang. vindkraftsaken på Totenåsen ser jeg Åsens Venner har blitt anklaget særlig for tre forhold:

   1)      De baserer seg på ”følerier” og ”naturromantikk”, og ikke fakta.
   2)      De er gjennomsyret av gruppetenkning og flokkmentalitet, der saklighet ikke slipper til.
   3)      De er teknologifiendtlige.

   For å begynne med det første, følelser er i dag harde fakta. Siden Edward O. Wilson i 1984 etablerte begrepet ”biophilia” (på norsk biofili eller naturkjærlighet), har fagfeltet gjennomgått en rivende utvikling. Forskning viser at mennesker heles av landskap hvor naturens geometri er bevart, mens objekter eller inngrep som bryter med landskapsbildet aktiverer hjernens stress- og fluktsentre. Altså samme reaksjon som i møte med et ”monster”. Man kan derfor trygt si at det er i vår egeninteresse å bevare intakt natur, slik at vi har et sted å komme vekk fra det stresset mange erfarer i hverdagen. Totenåsen er i dag et slikt sted.

   En som har tatt høyde for å skape en ny arkitektur, såkalt biofilisk arkitektur eller ”neuroarchitecture” basert på de senere årenes forskning innen biofili, neurologi og naturens geometri, og hvordan disse utgjør et hele, er Nikos A. Salingaros. Han er av tidsskrifter og enkeltpersoner, blant dem prins Charles, utpekt som en av vår tids viktigste tenkere. Jeg vil anbefale Åsens Venner å studere hans arbeider, ikke minst et av hans siste essay med tittelen Life and the Geometry of the Environment, som er å finne hos permaculture.org.au.

   Et annet relevant dokument er et av Christopher Alexander sine siste arbeider, med tittelen  Harmony-Seeking Computations: a Science of Non-Classical Dynamics based on the Progressive Evolution of the Larger Whole. Jeg har lenket mot dette i kommentarfeltet til Nikos sitt essay.

   For begrepet monster har engelske Wikipedia en utmerket definisjon:
   Amonster is any fictional creature, usually found in legends or horror fiction, which is somewhat hideous and may produce physical or mental fear by either its appearance or its actions. The word "monster" derives from Latin monstrum, an aberrant occurrence, usually biological, that was taken as a sign that something was wrong within the natural order.[1]
   Når det gjelder anklagene om gruppetenkning og saueflokkmentalitet har dere definitivt ingenting å skamme dere over, sjelden har vi sett mer saklig argumentasjon. Med ny kunnskap i menneskets biofili kan man også trygt slå fast at de følelsene vi har for Totenåsen er relevante (objektive) fakta, som bør veie tungt. Håper Havgul legger stor vekt på dette i konsekvensutredningen, og hvordan en forringelse av landskapsbildet vil innvirke på vårt velvære.

   Hva som kjennetegner gruppekonformitet er et altfor stort emne til et leserbrev. Men temaet er grundig belyst i Nikos A. Salingaros siste essay med tittelen Cognitive Dissonance and Non-adaptive Architecture: Seven Tactics for Denying the Truth, som han velvillig lot oss poste på PRI-Australia sin blogg. Selv om han spesifikt omtaler arkitektur har det allmenngyldig aktualitet.

   Gruppekonformitet og hersketeknikker, hvilke maktstrategier mennesker velger i ulike situasjoner, er også fremragende behandlet i den nye boka til adferdsbiolog Terje Bongard, med tittelen Det biologiske mennesket. Ei svært nyttig bok som alle burde lese!

   En typisk strategi for de som gjerne foretrekker å omtale seg selv som ”teknologioptimister”, er å hevde at de som ikke deler deres virkelighetsoppfatning er teknologifiendtlige og vil føre verden tilbake i steinalderen. Et sterkt dogme blant ”teknologioptimistene” er at vi trenger evig økonomisk vekst for å løse verdens miljøutfordringer. Dessverre har de stor politisk innflytelse og har nobelprisvinnere i økonomi blant sine ”ledestjerner”.

   En som går hardt ut mot denne tankegangen er fysikeren Thomas Fischbacher, en flittig skribent hos PRI-Australia. Vil særlig anbefale hans siste artikkel med tittelen Climate Belief Forensics II.

   Med Østre Toten kommunestyre sitt vedtak om å ”konsekvensutrede” etableringen av et industriområde for vindmøller i den biofilisk og biologisk mest verdifulle delen av Totenåsen, vil jeg oppfordre alle som kjenner på en naturkjærlighet for åsen vår om å støtte opp om Åsens Venner. Å være biofil er ingenting å skamme seg over!

   Videre lesning:

   Artikkelen er publisert i Oppland Arbeiderblad 25.02.2011.

   All the World’s Coral Reefs Could Be Destroyed by 2050


   As my country is host of the world’s largest known deep sea coral reefs outside Lofoten, and my wife’s country is part of the richest marine region on Earth, the Coral Triangle between Malaysia, Indonesia and the Philippines, it makes me sad to learn about the new report Reefs at Risk Revisited from the World Resources Institute. Today three out of four coral reefs are in danger. Worldwide the threat against coral reefs has increased by 30 percent in just ten years. This is an extremely serious situation, as a large part of the world’s population is depended upon fisheries sustained by these reefs, and their protection against storms. And they are a gene bank for the future.

   Økologisk økonomi

   I dag var det en interressant artikkel i Forskning.no med overskriften Vekst ut av krisen? Denne tittelen gjenspeiler kjernepunktet i dagens økonomiske ideologi, nemlig at økonomisk vekst er eneste botemiddel mot kriser, og da mener jeg ikke primært økonomiske kriser, men også den økologiske krisen verden befinner seg i. Dette kalles "teknologioptimisme".


   Book Review: Unplanning – Livable Cities and Political Choices

   In this book Charles Siegel explains the history of city planning, where we are now, and most importantly, where we need to go.

   Many environmentalists believe the huge problems of today’s cities are a result of lack of planning. The opposite is true — urban sprawl, traffic congestion and shopping malls are a result of exaggerated top-down planning. To solve these problems we should replace planning with political choices and the engagement of ordinary citizens, to move away from top-down planning made by ‘experts’.

   What we need are generated cities, not fabricated! The fact is that more planning might increase unsustainable growth, the spread of suburbia and car dependency.
   When we stop thinking about cities as bundles of technical problems and start thinking about cities qualitatively, about the different ways we live in different types of cities, then we will be able to act as citizens who use the law to govern ourselves – not as clients who expect the planners to provide us with more housing, more transportation, and a better environment. – Charles Siegel

   Saturday, March 5, 2011

   An Index for a Permacultural World

   We have the world’s best product to sell, a holistic life. Still, it’s not for sale, it’s for free!

   This is of course good news, because it means it’s achievable for everyone. But there is a catch too, because when something is for free, there is no money to earn in selling it (although some still try). This is why the multinational companies don’t use a single dollar from their billions of dollars spent on marketing every year, on selling the world’s best product. So here your help is desperately needed, in becoming a living marketer for the holistic life of permaculture. Let’s become professional marketers of permaculture. Let’s make people feel “greedy” to enter “the life zone” of permaculture. Let’s make our governments feel “greedy” to enter the top of the Happy Planet Index

   See this video with Nic Marks from TED Global and get inspired:


   Videre lesning:

   This article is published at The Permaculture Research Institute of Australia on September 17, 2010.

   Fange og lagre energi

   By developing systems that collect recourses when they are abundant, we can use them in time of need. - Permacultureprinciples.com
   En av mange måter å lagre overskuddsenergi på

   Nok en måte å utnytte og lagre fornybar energi på, gjennom bruk av varmt grunnvann. Fra artikkelen Varmt grunnvann gir energi
   Varmt vann dypt i undergrunnen kan både fungere som energikilde og som lager for energi. Potensialet for varmt grunnvann som energiressurs undersøkes i nytt dansk forskningsprosjekt. - Forskning.no
   Det er godt å se at det stadig utvikles nye metoder til bruk for det andre permakulturelle prinsipp, om å fange og lagre energi.

   Men glem ikke det niende permakulturelle prinsipp om å nytte små og langsomme løsninger!

   Lær mer om høsting og lagring av termisk energi: 

   Friday, March 4, 2011

   Konsumenttrollet

    
   Det norske folk er eit digert troll med fem millionar hovud som glefsar i seg alt det får fatt i. Ingen kan kappete med oss. Seks hundre tusen nye tv-ar berre i 2009. Ti millionar fleire flypassasjerar og nær ein halv million fleire bilar dei siste ti åra. Me har dobla importen frå Kina på fem år, og dei byggjer eit hundretals gasskraftverk i året for å produsera billege varer for Vesten.

   Three Major Reports

   A Viable Food Future

   Download here
   What kind of food production can:
   • drastically reduce poverty
   • reduce climate change and cool the planet
   • restore biodiversity, soil fertility and water resources
   • improve livelihoods and provide employment for billions of people
   • produce enough, good, and nutritious food for 9 billion people or more?
   From the report:
   Regulation and transformation of unsustainable large-scale industrialised agriculture, livestock raising and fisheries towards smaller-scale ecological production systems is urgently required if hunger is to be eradicated, an equitable food system established and the environment restored. Small-scale farmers should be recognized for their ability to feed the world, reduce climate change, preserve the natural wealth of agricultural and grazing lands, soil, biodiversity, water and aquatic resources that they use in production. Local food production and small-scale agricultural industries in rural areas have the potential to provide decent jobs, which are of utmost importance especially for rural youth and women, and to revitalise agrarian, pastoral and fisheries-based economies, thereby preventing distress or involuntary migration to cities. It is time to move in the direction of a viable food future.
   Download the full report, available in English, Spanish and French.

   Empathy is the Most Important Survival Skill of the 21st Century! John Marshall Roberts Explains (Video)


   While today’s systems are built on and designed around greed (capitalism) and segregation (modernism), we need societies of empathy and integration to survive. And this can be designed, and should be a vital part of permaculture design.

   Skreias potensial

   Skreia er det stedet på Østre Toten som har størst potensial for å løfte kommunen ut av stagnasjon og tilbakegang.

   Skreias tidligere jernbanestasjon

   Thursday, March 3, 2011

   Interaksjonsdesign

   Permakultur er et designsystem som setter menneskene og den naturlige verden i harmoni med hverandre.


   Strukturen, eller interaksjonsdesignet, er inspirert av det utviklet av Christopher Alexander i A Pattern Language, som også har lagt grunnlaget for Wikipedia. I permakulturen er alle likeverdige, hvor alle bidrar til å utvikle velfungerende «patterns» eller mønstre, som videre bygges opp til små og store «pattern languages». Arbeidsprosedyren kan beskrives som følger:

   1. Observer eksisterende systemer av både menneskelig og ikke-menneskelig opphav

   2. Lær fra deres suksesser og feilgrep

   3. Design systemer som setter menneske og natur inn i en gjensidig harmoni

   4. Integrer designet i eksisterende og ny menneskelig infrastruktur

   Det tjuende århundre var ideologienes århundre, la det tjueførste århundret bli systemdesignens århundre, basert på permakulturens etikk og designprinsipper. Ideologiene og vårt maskinistiske verdensbilde har ødelagt verden, vi må nå integrere en permanent kultur i våre samfunn!

   En lettfattelig introduksjon i permakultur finner du her.

   Verdens beste permablogg finner du her.

   Wednesday, March 2, 2011

   "Baubiologie"

   ”Baubiologie” er et tysk begrep, og har fokus på menneske og natur, i et holistisk perspektiv. Naturen er referansekilde, det naturlige det ideelle. Levestandard uten et kretsløpsperspektiv, uten et bærekraftig fundament, er en falsk levestandard. Sann levestandard og sann livskvalitet går hånd i hånd. Det er ikke noe skille, slik enkelte hevder.
    
   

   Det trådløse samfunnet

   Det begynner å bli noen år siden menneskene kommuniserte med trommer og røyksignaler, som vel også var en form for trådløs kommunikasjon.


   Etter et mellomstadium med det mange anser som en «traurig» kablet tilværelse, er vår hverdag nå fylt opp av en rekke nye begreper. Ord som bluetooth, WiFi og 4G smyger seg inn i vår fysiske hverdag, og vi sluker det meste uten egentlig å tenke på om det kun er av det gode. Om det trådløse samfunnet er en ubetinget velsignelse, er et åpent spørsmål.

   På nåværende tidspunkt kjenner vi ikke de langsiktige konsekvensene av vår nye trådløse tilværelse, men likevel fortsetter utviklingen med hastige skritt, og vi har vanskelig for å følge med. Vi tenker at når trådløs kommunikasjon er så utbredt og hyllet, er det nok trygt og til samfunnets beste.

   Samfunnet endrer seg markant, og den teknologiske utviklingen raser av sted i 220 km/t. Er det mennesket som tilpasser seg teknologien eller er det omvendt? Hvem skriver dagsorden til den teknologiske generalforsamlingen, og er den varslet i god tid? Uten at vi har reflektert over det har vi lenge vært omgitt av trådløse energier, som tv-titting, arbeide ved en pc, bruk av trådløse DECT-telefoner, uskjermet el-opplegg og kanskje en bolig i nærheten av tykke høyspentkabler. De fleste av oss har elektrosmogen om ørene til daglig, og kanskje får den skylden for utallige sykemeldinger i årene som kommer.

   Alle disse trådløse påvirkningene fra computere, satellitter, mobilmaster, mikrobølgelenker, radarer, mobiltelefoner, trådløstinternett etc., forstyrrer ifølge forskere kroppens energisystem. Denne inngripen i vår indre balanse kalles med et fornemt ord for elektrostress, og problemet med de trådløse mekanismer i samfunnet er kanskje at de ikke er synlige for det menneskelige øye.Den danske legen Carsten Vagn-Hansen sier det klart og presist: «Mennesket er en elektrokjemisk organisme, som påvirkes selv av meget små elektromagnetiske påvirkninger. Tenk på at i et fly må man ikke bruke mobiltelefonen, da det kan ødelegge styringen med mer med fare for alle i flyet. Og det er langt mindre komplisert elektronikk enn menneskets hjerne.»

   De vibrerende frekvensene som lufta er fylt av, stresser oss kanskje mer enn vi er klar over, og menneskets immunforsvar er faktisk svekket de senere år. Noe av forklaringen finnes kanskje i den elektroniske lapskausen av hjelpemidler som vi anvender, og som vi neppe kan unnvære.

   Likevel kan man undres om ikke situasjonen ville vært bedre uten det markedsliberalistiske frislippet av telekomindustrien. Slagordet er bredbånd til alle, men for det meste av landet menes med dette trådløst internettbredbånd. Som på Østre Toten, hvor det i disse dager reises et større antall bredbåndsantennepunkter. Sannsynligvis var det i sin tid et større samfunnsøkonomisk løft å kable for fasttelefon til de tusen hjem, enn hva det i dag ville være å erstatte denne kabelen med optisk fiberkabel. Samtidig fører dette frislippet til at vi har en rekke operatører som tilbyr overlappende tjenester, slik at den samlede elektromagnetiske forurensningen adderes opp. Elektrosmogen ville trolig vært betydelig tynnere smurt utover landet, hvis telekommunikasjonstjenestene var en statlig oppgave.

   Trådløst bredbånd har ikke samme kapasitet som fiberkabel. Sammenlignet med fiber er trådløst billig, raskt å bygge, miljøforstyrrende og gir dårlig kapasitet. Om Østre Toten virkelig ønsket å bli en foregangskommune på bredbånd, hadde de satset på fiber til alle. I Sverige har man kalkulert med en kostnad på 400 kroner per måned for hver husholdning for fiber utenfor byene. I Stockholm drar de kommunale boligselskapene fiber til hver leilighet, også i gamle hus. Men man kan også la flere dele på en fiber for å holde kostnadene nede. Det gjør de i Saudi-Arabias nye framtidsby.
    
   Bygningsbiologien, eller «Baubiologie», har naturen som referansekilde. Hvor livsbetingelsene ligner naturen, med bygningsmaterialer av naturlig herkomst. Våre trehus gir knapt noen beskyttelse mot høyfrekvent stråling. Det er under søvnen kroppen skal regenereres. Stadig flere klager over redusert søvnkvalitet.

   Elmiljøekspert Clas Tegenfeldt har angitt forskjellen mellom den «offisielle» grenseverdien og den naturlige bakgrunnsstrålingen til en million milliard ganger i området 100 MHz10 GHz. Uttrykt med sifre blir det 1.000.000.000.000.000. Strålingen omkring en basestasjon for mobiltelefoni bruker å ligge 100010.000 ganger under grenseverdien, hvilket betyr hundre milliarder til tusen milliarder ganger over den naturlige bakgrunnsstrålingen.
   Innen EU- og EØS-området gjelder forsiktighetsprinsippet. BioInitiative.org skriver at EMF kan gi helseproblemer, og EU-parlamentet har uttalt at dagens grenseverdier er foreldet. I Frankrike er mobiloperatørene, med grunnlag i forsiktighetsprinsippet, blitt dømt til å demontere master av hensyn til folkehelsa. Det sveitsiske telekomselskapet Swisscom har tatt ut patent på en teknikk for å redusere strålingen fra WLAN, med det motivet at grenseverdiene ikke er tilstrekkelige og at strålingen kan skade DNA. Patentet benyttes ikke i dagens teknologi. WLAN anvendes for trådløst internett hjemme, på skoler og bibliotek etc.

   Vi står nå foran store utbygginger innen trådløs teknologi, blant annet innføring av trådløst internettbredbånd og innfasing av det nye nødnettet Tetra. Kanskje er det på tide at vi slakker litt av på farten, og tar noen runder med oss selv på om det virkelig er en slik utvikling vi ønsker?

   Videre lesning:  

   Artikkelen er publisert i Oppland Arbeiderblad 17.09.2009.

   Tuesday, March 1, 2011

   Smarte barn og smartmat

   Nylig kom kona over en sak om barnemat på ABC Nyheter, og denne var så bra at jeg vil dele den med flere. Les artikkelen: Denne maten kan gjøre barna dine smartere.
   Ikke minst egg er strålende føde om du er gravid, ammer, eller for ditt barn. Men husk at hardkokte egg inneholder mye mer kolesterol enn bløtkokte. Spiser du bløtkokte egg eller steiker speilegget på svak varme, finnes knapt bedre helsekost enn egg. Les mer om det eggselente eggets mange helsebringende egenskaper her.

   Det er viktig at verpehønene ikke har vært foret på frø og kraftfor med for mye omega-6 i forhold til omega-3, da flere omega-6 fettsyrer er betennelsesfremmende og vi generelt har et altfor høyt inntak av omega-6 i kosten. Lofotegg er beste valg, da disse har tilskudd av sjøtang i foret. Så vidt jeg vet inneholder denne de lange omega-3 fettsyrene som er så viktige for barnets utvikling.

   NB! De korte omega-3 fettsyrene fra planter må ikke forveksles med de lange omega-3 fettsyrene fra feit fisk og alger. Les hvorfor her. Les mer om temaet i lenkene jeg har lagt inn i dette kommentarfeltet.

   Nå som EU har høynet grenseverdiene for plantevernrester i mat og de tillater GMO-rester i dyrefor, er det en selvfølge med øko-logiske egg og øko-logisk dyrket barnemat!

   Økologisk barnemat kan du få kjøpt hos Holle.no. Produktene selges også i helsekostforretninger.

   Videre lesning:

   Invasive arter

   Featured Post

   Dagens demokrati kan ikke redde oss fra klimakrisen

   Politikerne tror at løsningen på klimakrisen er å forsterke naturkrisen, ved å grave i filler naturen vår, for å plassere vindkraftverk på h...