Sunday, April 27, 2014

Regelverk for oppsetting av platting/terrasse/veranda/balkong og levegg

Les hele veilederen her.

Unntatt søknadsplikt

  • Oppsetting av platting/terrasse (inntil 50 m²) som i det vesentlige ligger på terreng, men at overkant ikke på noe sted er høyere enn 0,5 meter over terreng (frittliggende eller festet til huset), unntar kommunen fra søknadsplikt, i medhold av pbl § 20-3 bokstav f). Tiltaket kan plasseres inntil 2 meter fra nabogrense. 
  • Åpent rekkverk inntil 80 cm kan settes opp på den delen av plattingen/utegulvet som ligger mer enn 4 meter fra nabogrensen. 
  • Utegulv som ikke noe sted ligger mer enn ca. 20 cm over terreng likestilles med hellelagt utegulv og skal ikke søknadsbehandles. Her gjelder ingen avstandsbestemmelser.
  • Vedlikehold av eksisterende godkjente tiltak er også unntatt søknadsplikt.
Platting med levegg satt opp helt inne i grensehjørnet, uten hverken å søke eller å informere naboer først

Fra veilederen:
Det oppfordres til alltid å informere naboer ved oppstart av et tiltak, selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt.
Relatert:

Featured Post

Dagens demokrati kan ikke redde oss fra klimakrisen

Politikerne tror at løsningen på klimakrisen er å forsterke naturkrisen, ved å grave i filler naturen vår, for å plassere vindkraftverk på h...