Monday, February 23, 2015

KULTURVERK på PAPIR

Ved hjelp av instrumentell tenkemåte har vi i det
moderne utviklet en teknologi som har ført med
seg stadig nye, 'uante' konsekvenser. Vårt demo-
krati er avhengig av velgere som forstår sammen-
hengene i sammenkjedingen av disse konsekvensene,
slik at de er i stand til å fremme en demokratisk prak-
sis som med handlekraft setter i verk tiltak for en
naturvennlig fremtid. Til det formålet trenger vi
danningsinstitusjoner og folkeopplysning som
er virkelighetsorientert og som utløser verdi-
dannende læring for et liv i lage.

Så lenge samfunnskontrakten er basert på
'samfunnsøkonomisk lønnsomhet' etter ressurs-
økonomisk tenkemåte, taper menneskeverd og
naturverd i kost-nytte-analysene. Tidsskrift
som er kritiske til dagens situasjon, mangler
i Norge i dag. Publikasjoner i kultursfæren
såvel som i miljøbevegelsen' mangler redak-
sjonell innsikt til å avsløre de sterke
lobbyene som er driverne i vårt politiske
liv. Oljelobbyens innflytelse på norsk 
klimapolitikk er ett slående eksempel
på dette (våre to miljøstiftelser unnser seg
f eks ikke for å hente økonomisk støtte 
fra petroleumsindustrien). 

Vi trenger KULTURVERK på papir. Om
det i første omgang ikke er realistisk å hamle
opp mot lobbyregimet, er det et tiltak som kan
bidra til å vekke norske medier, slik at de trap-
per ned sin medløper-rolle. Vi må handle for å
bidra til at det norske demokratiet fremstår som
en del av løsningen i en verden i krise, og ikke som
en del av problemet. Vi trenger KULTURVERK på 
papir for å fremme det frie ord for et liv i lage!

Med naturvennlig hilsen Nils Faarlund,
praktisernede øko-filosof på heltid siden 1966
med sivilingeniørkompetanse fra NTH 1961

Nils Faarlund på Totenåsen
Relatert:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...