Thursday, July 14, 2016

Inspirerende sommerlesning fra Michel Bauwens!

Michel Bauwens om strategier for å forlate det kapitalistiske markedet!
- A note on the post-capitalist strategy of the P2P Foundation: 
Etter å ha lest Bauwens essay to ganger må jeg si dette virkelig var inspirerende. Særlig er det klargjørende med den overgangen vi må foreta fra den nåværende KAPITAL-STAT-NASJON - modellen over til ALLMENNINGHETEN-ETISK MARKED-STAT - modellen. Merk at i den nye modellen er kapitalens rolle fjernet og statens rolle er som underordnet tjener av allmenningheten og dens allmenninger.
Dette er noe vi alle kan delta i ved å forsøke å ikke selge vår arbeidskraft på det kapitalistiske markedet, og så langt mulig ikke å delta som konsumenter på det kapitalistiske markedet. Hva vi evt. skulle ha av inntekter bør vi kanalisere inn i nye, allmenningssentrerte strukturer, hvor produksjonen relokaliseres og kunnskapen frigjøres til en ubegrenset ny kreativitet.
Bongards RID-modell bærer i seg fullbyrdelsen av den nye treenigheten ALLMENNINGHETEN-ETISK MARKED-STAT, men mens vi venter på denne er det beste og mest frigjørende vi kan gjøre å bygge nye allmennings-plattformer som kan uttære det gamle systemet.
Kanskje kan vi klare å bygge ei bro over til det nye systemet og en ny samfunnsmodell, hvor allmenningheten troner på toppen, før kapitalismen går i graven? For det gjør den, da veksten og med det kapitalakkumulasjonen har stanset opp, noe Gail Tverberg (oldefar fra Voss) har tydeliggjort med stor klarhet.
Godt at det finnes kapasiteter som Bauwens som kan gi oss håp om en ny tid nå i desperasjonens tid, i KAPITAL-STAT-NASJON - modellens siste fase.

Særlig satte jeg pris på statens nye rolle!
We can also achieve similar transvestment effects with the state! Our strategy for a ‘partner state’ is to ‘commonify’ the state. Imagine that we are able to transform state functions so they actually empower and enable the autonomy of the citizens as individuals and groups. As such, they’d have the tools to create common resources, instead of being passive ‘consumers’ of state services. We abolish the separation of the state from the population by increasing democratic and participatory decision-making. We consider the public service as a commons, giving every citizen and resident the right to work in these commonified public services. We make public-commons agreements so that stakeholder communities can co-govern the public services that affect them. But we don’t ‘withdraw’ completely from the state because we need common good institutions for everyone within a given territory, institutions that create equal capacities for every citizen to contribute to the commons and the ethical market organizations.
Det er dette byråkratene nekter å innse, det at det ikke finnes noe mer nedverdigende enn det å være passive konsumenter av deres fantastiske "tjenester". Hvilket vil si å underkaste seg Servoglobus!
‘Servoglobus’ betegner en global datamaskin-styring, hvor ’servo’ både står for ’automatisk forsterket’ og for ’servise’ eller ’servering’; ’globus’ angir et kuleformet kart istedenfor en levende prosess. Det er altså snakk om en styring av jordens menneske- og natursystem ut fra en mekanistisk modell, hvor små impulser gir sterke effekter, hvor de viktigste prosessene skjer via sammenhengende robot-operasjoner slik at de produktene menneskene trenger serveres uten menneskelig slit, verken kroppslig eller åndelig, og hvor det platonsk-greske idealet om det kroppsfrigjorte menneske er endelig realisert. Med andre ord en tilstand hvor en ingeniørskapt global serveringsdame har erstattet Gaia, biosfæreorganismen som i 3 ½ milliarder år har improvisert myriader av veier og løsninger uten hensyntagen til den spesielle etterspørselen etter varer og tjenester som kjennetegner det 20. århundres euro-amerikanske menneske. – Sigmund K. Setreng, Elvetid, s. 52

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...