Skip to main content

Erik Lunde, en politiker med hjerte for allmenningene

Kommentar her.

Jeg begynte i dag å lese noen artikler av Erik Lunde på VD, og det viser seg at han har skrevet mye bra, og har et hjerte som banker for allmenningene og allmenningheten. En meget god tekst er:

- Støre møtte den sosialdemokratiske inkvisisjon: http://www.verdidebatt.no/deba...
"Støre er ikke den første sosialdemokraten som møter motbør når han vil løfte frem betydningen av små, naturlige fellesskap. Troen på at andre enn det offentlige kan ta ansvar for og skape velferd, har aldri vært særlig sterk hos sosialdemokrater. For sosialdemokrater bygges fellesskap ovenfra gjennom politiske vedtak og reguleringer. Som Einar Førde sa det: «Regulering er sivilisasjon!»
Det kan virke som om det bare er når en velferdsoppgave er løst av det offentlige, at den er løst i fellesskap. Alt annet er «privatisering».

På 1990-tallet ble disse dogmene utfordret innenfra. I boken The Third Way: The Renewal of Social Democracy etterlyste den britiske sosiologen Anthony Giddens et sosialdemokrati som bedre balanserte kollektivisme og individualisme.

Giddens fryktet blant annet at «gammeldags» sosialdemokratisk politikk kunne føre til at personlig, lokalt og frivillig engasjement forsvant fra samfunnet. Det ville igjen kunne føre til tap av sosiale nettverk, deltakelse og trygghet i samfunnet."

"Fellesskap besluttes ikke i regjeringskonferanser. Fellesskap vokser naturlig frem – gjennom at et mangfold av små og store fellesskap får utvikle seg organisk. Fellesskap bygges ved å vise tillit og distribuere makt nedover.

For kristendemokrater har det alltid vært viktig å bevare og styrke de sosiale fellesskapene, slik som familien, naboskap, lokalmiljø, frivillighet og trossamfunn. Ved å spre makten nedover, revitaliseres folkestyret og samfunnsdeltakelsen øker.

Sosial kapital svekkes. «Vi har glemt det gode gamle kollektive ansvaret. Nabokjerringer som følger med og kjefter når noen får juling eller blir mobbet, er der ikke lenger. Vi må få folk til å bry seg om hverandre igjen,» sa Gro Harlem Brundtland i sin nyttårstale i 1995.

Paradokset er imidlertid at sosialdemokratiet, gjennom gradvis å tappe enkeltmennesker og naturlige fellesskap for ansvar og oppgaver, selv har bidratt til en utvikling der fellesskapene og samfunnets sosiale kapital. Det vil si at de sosiale nettverkene, deltakelse i samfunnet, tilliten til hverandre og tryggheten er under press."

"Mennesket er et fellesskapsvesen og utvikler og står i relasjon til sine medmennesker og er avhengig av fellesskap med andre. En av de viktigste jobbene i årene som kommer, vil bli å legge til rette for sterkere fellesskap og styrket sosial kapital.

Fellesskapet trenger en vitaminsprøytning – og den må komme nedenfra.

Det er åpenbart at verken venstresidens sterke statstro eller høyresidens tunge individualisme er svaret. Jonas Gahr Støre skal ha for forsøket, men får neppe med seg sine partikamerater. Siv Jensen gidder ikke engang forsøke. I hennes ideologiske univers er enhver sin egen lykkes smed. Jobben må gjøres av de som balanserer individualisme og kollektivisme, og ser behovet for både det private initiativ og en sterk offentlig sektor. Jobben bør tas av kristendemokrater."
Mange gode synspunkter. Som allmenninger vil jeg understreke at i et allmenninghetssentrert samfunn har vi ikke en sterk privat eller offentlig sektor, men en sterk allmenninghet, hvor staten og markedet er allmenninghetens tjenere. Dette er godt oppsummert av Silke Helfrich her: http://www.internationalpermac...

Vi trenger således hverken mer marked eller mer stat, men mer allmenningering. Vil vise til den nye sida til Michel Bauwens et.al.: http://commonstransition.org/
The emancipatory forces of the world urgently need to move away from the simple market/state duopoly and the false binary choices between ‘more market’ or ‘more state’. As an alternative, we propose that we move to a commons-centric society in which a post-capitalist market and state are at the service of the citizens as commoners. While there are already substantial, if not thriving, social movements in favor of the commons, the sharing society and peer-to-peer dynamics, this is the first coherent effort to craft a transition program in which this transformation is described in political and policy terms. - Michel Bauwens
The problem is not just too much market and not enough state. The problem is also that the state has become an enabler of the market, the market has become embedded in the state and, we might even say that today the state itself is not what could be called a ‘public institution’."

Lunde er på god veg til å bli en rotekte allmenninger, selv om han skurrer litt enda. Uansett, godt å se at det fremdeles finnes anstrøk av klarsyn også i politikerstanden.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.