Thursday, April 18, 2013

Min kommentar hos Kulturverk vedrørende dypøkologiens tredje lag

Min kommentar til artikkel på Kulturverg ang. dypøkologiens tredje lag. Les artikkelen her.

I min opprinnelige kommentar kom jeg til å skrive "intensifering" istedenfor intensivering, som en norsk avart av det engelske "intensifying". Dette er rettet opp her.

Min kommentar:

Jeg vil gi forfatteren rett i at av de få virkelig suksessfulle eksemplene vi har sett i Vesten i nyere tid, hvor man har lykkes i å forene arkitektur og struktur med mennesket, jorden og universet, dvs. en dypere forening av hva jeg vil kalle “the Pattern Language” og “the Form Language”, så har disse en nyreligiøs kontekst. Det kanskje beste eksemplet er økolandsbyen Damanhur i Nord-Italia: http://www.natursamfunn.no/index.php?damanhur

Den vestlige kristne kirke har så godt som blitt fullstendig oppslukt av moderniteten. Jeg øyner allikevel et lite håp iom. at Nikos A. Salingaros har blitt plassert som en høyt respektert rådgiver for den katolske kirke innen feltet arkitektur, et felt som har blitt undervurdert mht. den enorme betydning det har som fundament for en bærekraftig sivilisasjon.

Slik jeg ser det må en åndelig økologi utfolde seg gjennom en utfolding og intensivering av sentra gjennom de 15 helhetsutvidende transformasjonene som genererer liv. Christopher Alexander har slått fast at all materie, organisk som uorganisk, er konstruert av sentra, som igjen er en utfoldelse av de 15 transformasjonene dokumentert i bok 1 i The Nature of Order, The Phenomenon of Life. Det er kun gjennom en evigvarende intensivering av sentra det åndelige kan åpenbare seg, og etter Alexanders observasjoner vil denne intensiveringen etter hvert nå et punkt hvor man står ansikt til ansikt med hva noen velger å kalle Gud, de som er ukomfortable med denne termen vil velge et annet uttrykk, Alexander benytter gjerne betegnelsen “the I”.

Dette er hva jeg velger å kalle dypøkologi på det tredje plan, og de dypere lag av nyreligiøsiteten har utvilsomt nådd hit. Et plan hvor egoet har blitt oppslukt av det åndelige. Personlig mener jeg vi har tre nivåer, egoet eller vår selvhevdelse (det nivået moderniteten er nedsunket til), det biofile hvor vi responderer på og gjenskaper organiske strukturer for vårt velvære og vår lykke, og det åndelige eller spirituelle hvor egoet forsvinner i en evigvarende intensivering av sentra gjennom de 15 transformasjonene, som universet har utfoldet seg selv gjennom siden “the Big Bang”. Dette er slik jeg ser det meningen med vår eksistens på jorden, og kan ses på som en tilstand av bønn, Alexander kaller det for helskapsutvidende transformasjoner. Hvor meningen med livet er å hver dag være en del av en helhet, og hver dag intensivere denne helheten gjennom intensivering av sentra.
We now understand that even in the building of something small, when system-A is used it will have a large impact on the people who are involved in it, and they themselves will be changed. In a significant way, it will contribute to changing the world. When a group of people make their environments for themselves, this has massive consequences. Because they are bringing forth the real content of their own existence, becoming aware of what their bodies know, this activity allows their instincts to reveal previously undreamt-of knowledge about themselves. This has a liberating and transforming effect on their consciousness, and ours.

How this social process works is not yet well understood. What we do know is that when people are given an environment built by others, and built for quite different motives (profit, for instance, or prestige), such a transforming, healing process does not take place. People’s consciousness is not stimulated positively. Rather, they become passive and are likely to find themselves diminished and oppressed.

This massive opportunity for human growth is a necessary part of awakening. But in the modern world, such a process cannot now happen on its own accord. Things are too complicated. A social structure which allows it to happen must first be in place. This is precisely the meaning of system-A, as we have described it. It is a kind of building process which allows people’s consciousness to come into being. It helps self-awareness to arise, and freedom to exist. It also helps people’s awareness of their connection to the Earth. That is a fundamental human need, experienced by everyone. But when houses, offices, and apartments are abstract and impersonal, there is no way that people can connect themselves, and establish that necessary bridge to Earth. – Christopher Alexander, The Battle for the Life and Beauty of the Earth, page 481-482

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...