Skip to main content

INHABIT – a Permaculture Perspective

Introduction in Norwegian:

Det permakulturelle perspektivet er totalt fraværende i samfunnet og i media, hvor det er teknokratiet i samhandling med markedskreftene som rår grunnen.

I lokalavisa så jeg nettopp at Kapphøgda næringspark skal bli den flotteste næringsparken mellom Oslo og Trondheim. Det blir den sikkert også, for folk som tilber fremskrittet, modernismen og dogmet om evig vekst. Næringsparker er dessuten basert på et av modernismens nøkkelpunkter, funksjonssegresjon, og bryter således fundamentalt med det niende alexandrinske mønster; SCATTERED WORK **:

Problem
The artificial separation of houses and work creates intolerable rifts in people's inner lives.

Solution
Use zoning laws, neighborhood planning, tax incentives, and any other means available to scatter workplaces throughout the city. Prohibit large concentrations of work, without family life around them. Prohibit large concentrations of family life, without workplaces around them.

Uansett er Kapphøgda næringspark for seint ute, og vil ikke rekke å slå ut i full blomst før vår industrielle sivilisasjon faller sammen.

Det er også usikkert om vi har noen mulighet til å transformere oss vekk fra profitt-motivet, og over til et permakulturelt samfunn. Gail Tverberg, og i stadig større grad også Terje Bongard, mener vi nå lever på lånt overtid, og at vi har intet annet valg enn å falle ned i de dypeste avgrunner.

På den annen side har vi heller intet annet valg enn å plante et tre når alt håp synes ute, slik profeten Jeremia gjorde det da hans folk ble ført i fangenskap til Babylon. Derfor: se filmen til inspirasjon!
Biologen Jared Diamond ga i 2005 ut boka Kollaps. Hvordan samfunn går under eller overlever. Han oppsummerer hvordan urbefolkninger og kulturer som har hatt teknologisk mulighet til det, uten unntak har ekspandert over bærekraftig grense, ødelagt eget livsgrunnlag og deretter kollapset. Det finnes ingen historiske eksempler på at urbefolkninger hadde omtanke for annet enn sin egen kortsiktige vinning.

Menneskekulturer har vært begrenset av teknologiske muligheter til å tømme ressursene, ikke av sin edle holdning. Det går en tydelig grense mellom de kulturer som ble på jeger-/samlernivå, hvorav noen fremdeles finnes, og kulturer som utviklet teknologi eller ble mange nok til å endre økosystemene de selv var avhengige av. Alle de sistnevnte kulturene er borte, utenom den vi lever i nå.

Verdens kjente tidligere og nåværende kulturer er en historie om hvordan mennesker har brukt alle midler for å krige om, utnytte og utarme økosystemene de har levd i. Uavhengig av kultur har mennesket til alle tider strevd og kjempet etter mat, plass, goder og verdier som har sammenheng med de to seleksjonskreftene: Å få tak i det som er nødvendig for å sikre ernæring til barn og familie (naturlig seleksjon), og å bli en attraktiv partner (seksuell seleksjon). — "Det biologiske mennesket", av Terje Bongard og Eivin Røskaft, s. 239
Introduction in English:

Humanity is more than ever threatened by its own actions; we hear a lot about the need to minimize footprints and to reduce our impact. But what if our footprints were beneficial? What if we could meet human needs while increasing the health and well-being of our planet? This is the premise behind permaculture: a design process based on the replication of patterns found in nature. INHABIT explores the many environmental issues facing us today and examines solutions that are being applied using the ecological design lens of permaculture. Focused mostly on the Northeastern and Midwestern regions of the United States, Inhabit provides an intimate look at permaculture peoples and practices ranging from rural, suburban, and urban landscapes.
The biologist Jared Diamond published in 2005 the book Collapse: How societies choose to fail or survive. He summarizes how native populations and cultures that have ‘advanced’ in technology, have, without exception, expanded above carrying boundaries, destroying their own foundation for life. And then they collapsed. There are no historical examples of native populations who cared about anything else than short sighted gain. Human cultures have in the past only been restricted by technological limitations in using up resources, not by their nobility. There is a clear boundary between those cultures who remained at a hunter/gatherer level, in which some still exist, and cultures which developed technology or grew their populations to change the ecosystems they depended upon. All the latter-mentioned cultures are gone, except for the one we live in today.

The world’s earlier cultures, like ours today, are a history of how people used all available means to fight for, exploit and deplete the ecosystems they lived in. Regardless of culture, people of all eras struggled and fought for food, place, benefits and values that are connected to the two powers of selection: To get what’s needed to secure nurturing for children and family (natural selection), and to become an attractive partner (sexual selection). — "The Biological Human Being", by Terje Bongard and Eivin Røskaft, page 239

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!