Monday, May 4, 2015

Kvinner klart "bedre" enn menn til å konspirere på bekostning av fellesskapets beste

Dette var stygge greier! 

Har ofte hørt at kvinner liker seg best på arbeidsplasser med mange menn. Det kan være forståelig.

Kanskje hadde Paulus litt rett allikevel?

– Samarbeidet øker når det skjer på bekostning av fellesskapet, og det er kvinnene som er verst til å konspirere mot fellesskapet. Det er særlig dem som driver fram sammensvergelsene, viser mitt eksperiment, sier Johnsen som er knyttet til Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.


Johnsen sammenlignet dette klassiske fangens dilemma-spillet med en variant der deltakerne bidro til fellesskapet når de lot være å samarbeide. Hypotesen var at dette skulle lede til mindre samarbeid, fordi det å la være å samarbeide innebar at de bidrar positivt til fellesskapet.

– Jeg observerte i stedet at samarbeidet styrkes når det går ut over fellesskapet. Deltakerne velger oftere å samarbeide, og samarbeidet varer lengre – når det går ut over en tredjepart.

– Dette illustrerer at relasjoner kan spille en rolle i situasjoner hvor samarbeid går ut over fellesskapet, som ved korrupsjon og kartellvirksomhet, forklarer Johnsen.


Hvis personen trodde at den andre deltakeren ønsket å være med på sammensvergelsene mot fellesskapet, ble samarbeidet bedre og det sosiale båndet sterkere.

– Relasjonen mellom to sammensvergende parter blir altså sterkere når det går utover en tredjepart, sier Johnsen.

Et annet funn er at det er færre som sammensverger i startfasen, men at sammensvergelsene øker etter hvert som personene får mer erfaring.

– Korrupsjonen blir mer stabil og varer lenger når det går utover fellesskapet, konkluderer Johnsen.

Hun trekker fram flere teorier som kan forklare funnene.

– Den ene teorien er at relasjoner som formes ved et korrupt samarbeid, er sterkere enn vanlige relasjoner.

Ett eksempel på dette er kollegaer som samarbeider om å stjele fra bedriften. De er bundet sammen i en sterkere relasjon enn det forholdet de utvikler ved å gjøre jobben sin som normalt.

– En annen mulig forklaring er at folk gjør moralsk «riktige» valg fram til ett visst punkt – slik at de akkumulerer god samvittighet. Deretter kan de gjøre umoralske valg som gagner dem selv.

Det rimer godt med Johnsens eksperiment som viste at det var færre sammensvergelser i startfasen og de økte etterhvert.


Når Johnsen delte opp svarene etter kjønn, viste det seg at det først og fremst var kvinnene som var pådrivere for sammensvergelsene når det gikk ut over en uskyldig tredjepart.

– Menn samarbeidet mer enn kvinner i det klassiske fangens dilemma-spillet, mens kvinnene var mer samarbeidsvillige i det spillet hvor samarbeidet gikk ut over fellesskapet. Det var altså hos kvinnene at samarbeidet ble sterkere når det gikk ut over fellesskapet, påpeker forskeren.

Johnsen introduserer en mulig forklaring på hvorfor kvinnene kommer dårligst ut i dette eksperimentet:

– Det finnes teorier som sier at menn foretrekker store nettverk med mange, svake relasjoner, mens kvinner foretrekker tette nettverk med få, sterke relasjoner. Når kvinnene får valget mellom å samarbeide tett med en partner, så velger de denne i stedet for å prioritere tredjeparten.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...