Saturday, March 12, 2011

Alle plantenamna i verda i same database

Den mest omfattande lista over landplanter i verda er dei siste åra sett saman av fagfolk frå Kew Gardens i Storbritannia og Missouri Botanical Garden i USA.

Lista inneheld 1,25 millionar vitskaplege plantenamn.

300.000 av dei 1.25 millionar namna i databasen er gyldige namn knytt til eksisterande artar og 480.000 namn blir sett på som synonym. I tillegg kjem ein kvart million namn som er uavklarte, skriv Fagleg utviklingssenter for grøntanleggssektoren.

I Noreg arbeider Artsdatabanken med Artsnamnebasen, som inneheld namnelister over alle artar i Noreg, både vitskapelege namn og populærnamn. Om lag 88 prosent av artane i Noreg er med i denne oversikta.

Du kan sjå verdslista her: http://www.theplantlist.org/ (©NPK)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...