Skip to main content

Charles Eisenstein: To Build Community, an Economy of Gifts

Nylig kom jeg over en tekst av Charles Eisenstein, som viser hvordan vårt velferds- og markedsfundamenterte samfunn undergraver fellesskapsverdier (og da tenker jeg på ekte fellesskapsverdier fundamentert i lokalsamfunnet). Essayet kan leses her: To Build Community, an Economy of Gifts.

For å pirre nysgjerrigheten velger jeg å gjengi et utdrag av Eisensteins tekst:

“Com­mu­nity is nearly im­pos­si­ble in a highly mon­e­tized so­ci­ety like our own. That is be­cause com­mu­nity is woven from gifts, which is ul­ti­mately why poor peo­ple often have stronger com­mu­ni­ties than rich peo­ple. If you are fi­nan­cially in­de­pen­dent, then you re­ally don’t de­pend on your neigh­bors—or in­deed on any spe­cific per­son—for any­thing. You can just pay some­one to do it, or pay some­one else to do it.

In for­mer times, peo­ple de­pended for all of life’s ne­ces­si­ties and plea­sures on peo­ple they knew per­son­ally. If you alien­ated the local black­smith, brewer, or doc­tor, there was no re­place­ment. Your qual­ity of life would be much lower. If you alien­ated your neigh­bors then you might not have help if you sprained your ankle dur­ing har­vest sea­son, or if your barn burnt down. Com­mu­nity was not an add-on to life, it was a way of life. Today, with only slight ex­ag­ger­a­tion, we could say we don’t need any­one. I don’t need the farmer who grew my food—I can pay some­one else to do it. I don’t need the me­chanic who fixed my car. I don’t need the trucker who brought my shoes to the store. I don’t need any of the peo­ple who pro­duced any of the things I use. I need some­one to do their jobs, but not the unique in­di­vid­ual peo­ple. They are re­place­able and, by the same token, so am I.

That is one rea­son for the uni­ver­sally rec­og­nized su­per­fi­cial­ity of most so­cial gath­er­ings. How au­then­tic can it be, when the un­con­scious knowl­edge, “I don’t need you,” lurks under the sur­face? When we get to­gether to con­sume—food, drink, or en­ter­tain­ment—do we re­ally draw on the gifts of any­one pre­sent? Any­one can con­sume. In­ti­macy comes from co-cre­ation, not co-con­sump­tion, as any­one in a band can tell you, and it is dif­fer­ent from lik­ing or dis­lik­ing some­one. But in a mon­e­tized so­ci­ety, our cre­ativ­ity hap­pens in spe­cial­ized do­mains, for money.

To forge com­mu­nity then, we must do more than sim­ply get peo­ple to­gether. While that is a start, soon we get tired of just talk­ing, and we want to do some­thing, to cre­ate some­thing. It is a very tepid com­mu­nity in­deed, when the only need being met is the need to air opin­ions and feel that we are right, that we get it, and isn’t it too bad that other peo­ple don’t … hey, I know! Let’s col­lect each oth­ers’ email ad­dresses and start a list­serv!

Com­mu­nity is woven from gifts. Un­like today’s mar­ket sys­tem, whose built-in scarcity com­pels com­pe­ti­tion in which more for me is less for you, in a gift econ­omy the op­po­site holds. Be­cause peo­ple in gift cul­ture pass on their sur­plus rather than ac­cu­mu­lat­ing it, your good for­tune is my good for­tune: more for you is more for me. Wealth cir­cu­lates, grav­i­tat­ing to­ward the great­est need. In a gift com­mu­nity, peo­ple know that their gifts will even­tu­ally come back to them, al­beit often in a new form. Such a com­mu­nity might be called a “cir­cle of the gift.”

For­tu­nately, the mon­e­ti­za­tion of life has reached its peak in our time, and is be­gin­ning a long and per­ma­nent re­ced­ing (of which eco­nomic “re­ces­sion” is an as­pect). Both out of de­sire and ne­ces­sity, we are poised at a crit­i­cal mo­ment of op­por­tu­nity to re­claim gift cul­ture, and there­fore to build true com­mu­nity. The recla­ma­tion is part of a larger shift of human con­scious­ness, a larger re­union with na­ture, earth, each other, and lost parts of our­selves. Our alien­ation from gift cul­ture is an aber­ra­tion and our in­de­pen­dence an il­lu­sion. We are not ac­tu­ally in­de­pen­dent or “fi­nan­cially se­cure” – we are just as de­pen­dent as be­fore, only on strangers and im­per­sonal in­sti­tu­tions, and, as we are likely to soon dis­cover, these in­sti­tu­tions are quite frag­ile.” Charles Eisenstein

For de som ikke er klar over det, Eisensteins bok er nå fritt tilgjengelig som ressurs på internettet: Sacred Economics: Money, Gift, and Society in the Age of Transition.

Her er en tale Eisenstein holdt for OWS.

P2P-blog: Does the Gift Economy Undermine Economic Growth?

Comments

Popular posts from this blog

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…

En slags trist global ideologi

Jens Erneholt er trött på den totala dominansen av modernismen. Den raka, avskalade och sterila designen gör honom både trött och irriterad. Han menar att den design, som förfinats fram till 1920-talet, försvunnit helt till förmån för ”arkitektur som prioriterar funktion före estetik”.

- Han har tröttnat på den "trista" modernismen

– Folk börjar tröttna på det, säger Jens Erneholt och fortsätter:
– Det finns undersökningar som pekar på att 80 procent av befolkningen föredrar annan design än modernism. Det finns även forskning som pekar på att den lådformade design vi ser idag triggar samma del av hjärnan som triggar rädsla. Det som byggs idag är så homogent och väldigt odemokratiskt.

Han berättar att tendenserna sett likadana ut sedan början av 1930-talet. Numera ska allt vara rakt, fyrkantigt och avskalat. Borta är de vackra fasaderna som lockar in människor i byggnader och istället ersatta av vad som kan liknas vid ”Excel-design”. Det finns dock undantag – vissa har gjort f…

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.