Monday, July 2, 2012

Ekologisk teknologi

Teknologin är ingenting i sig själv, utan blott ett redskap som skall hjälpa människan att uppfylla sina behov. För att utveckla de rätta redskapen är vi därför tvungna att först förstå vad vi egentligen behöver och vart vi vill. Vi är tvungna att i viss mening se igenom teknologin till den andra sidan, till där skönheten, sanningen och sundheten börjar tona fram. Det är en väg vi skall söka i alla våra strävanden. Genom att orientera oss efter det som är vackert kommer vi också att finna det som fungerar bäst. Skönheten i en ekologisk teknologi består i dess funktionella integration med omvärlden. Ju mer tekniken kommer i överensstämmelse med de ekologiska systemen, desto mer kommer sammanhangen mellan de åtskiljda delarna att bli synliga och förståeliga. Därmed kan vi skapa en teknologi som inte skiljer människan från naturen, utan förbinder oss med den. Vi kommer att bli i stånd att precist förnimma och reagera på de ekologiska systemens skiftande tillstånd och därmed främja livets organiska mångfald. En ekologisk teknologi är förutsättningen för att anpassa den mänskliga civilisationen till våra naturgivna villkor med samma musikalitet, visdom och skönhet som korallrevet med dess tusen livsformer. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 287

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...